konzultant psychiatr

0
Rate this post

Dávka částky zdraví byly pružné

titrována až o 0,2–0,5 mg/kg nebo dolů o 0,2–0,7 mg/kg na každé ošetření, v závislosti na účastníka tolerance, s maximální dávkou 3,0 mg/kg na šestém ošetření. Účastník tolerance ketaminu byla určena přítomnost nebo nepřítomnost vedlejších účinků a nepohodlí, měřeno snášenlivost a bezpečnost klientů váhy, vitální funkce (krevní tlak, puls, saturace kyslíkem, teplota) a vyšetření moči. Pacienti byli pod dohledem zdravotních sester duševního zdraví (MD, MJ) okamžitě po léčbě a všichni byli viděni konzultantským psychiatrem před

opuštěním studijních prostor. Během studie byli pacienti hodnoceni prostřednictvím devíti studijních návštěv a prostřednictvím jedenácti telefonických hodnocení mezi návštěvami. Studijní návštěvy se vyskytly na “výchozí hodnotě”, jednou týdně během 1-6 týdnů léčby a poté při dvou dalších návštěvách během čtyřtýdenní fáze sledování. Telefon hodnocení, prováděné duševní zdraví zdravotní zdraví sestry primárně pro kontrolu nežádoucí účinky, které se

 • konaly dvakrát týdně po ošetření 1-5 a jednou po léčbě 6. Vitální funkce (srdeční frekvence, krevní tlak, saturace kyslíku úrovni a teplota) byly zaznamenány na základní
 • hodnocení, stejně jako zdraví tři krát na léčbu návštěvu – před ketamin správy a ve 30 – ti a 60-ti min po ošetření. Vzorky krve byly odebrány čtyřikrát: na začátku, ve třetí týdenní léčbě, těsně po poslední léčbě a na konci čtyřtýdenní následné fáze. Sledované
 • hematologické a biochemické parametry v séru zahrnovaly cholesterol, ranní kortizol, neurotropní faktor

odvozený zdraví od mozku

 • funkci štítné žlázy, plný krevní obraz, funkci jater, močovinu a elektrolyty. Analýza moči byla provedena při návštěvě před ketaminem, stejně jako před všemi léčbami k
 • screeningu možné cystitidy. Screening těhotenství moči byl proveden u žen v plodném věku. Obrázek 1 ilustruje fáze soudního řízení, včetně načasování hodnocení relevantních pro studii BN. Obr. 1 obr1 Postup léčby a hodnocení OKTOS. BMI = body
 • Mass Index; POHOVKY = Sociální a Profesní Fungování, Posouzení Rozsahu; MADRS = Montgomery-Asberg Hodnocení Deprese zdraví  

Stupnice; BSS = Beck Stupnice pro Suicidální představy Obrázek v plné velikosti Prodloužená odpověď na léčbu Dlouhodobé terapeutické odpovědi na léčbu ketaminem byla definována jako snížení SI po kurzu šest procedury, definované buď (i) ⩾50% zlepšení v pre-léčba BSS skóre na konci čtyř týdnů po ukončení léčby follow-up fáze, nebo (ii) BSS skóre ≤ 6 na konci čtyř týdnů po ukončení léčby follow-up fáze [37]. Sběr a příprava dat Klinické ratingové stupnice a demografické otázky byly účastníkům podávány na tabletu s zdraví  

dotykovou obrazovkou pomocí platformy Qualtrics survey (Copyright© 2019 Qualtrics, Provo, UT, USA). SPSS verze 24.0 (IBM Corp 2016) byla použita pro přípravu dat ve spojení s programovacím balíčkem Python SciPy [38]. Proměnné použité v BN Proměnné z OKTOSU použité v současné studii jsou shrnuty v tabulce 2. Proměnné OKTOS byly vybrány jako vstupy do predikce dlouhodobé odpovědi BN na základě klinických zkušeností nebo

Psychiatrie dětí a adolescentů předchozích důkazů

v literatuře o spojení s ketaminovou odpovědí. Do modelu byla začleněna jedna latentní, diskrétní proměnná (profil), aby se zabránilo tvorbě velmi velkých podmíněných pravděpodobnostních tabulek. Kromě demografických proměnných uvedených v tabulce 2 jsou zde popsány tři klinické ratingové stupnice zahrnuté do konečné struktury BN. Tabulka 2 studie o perorálním ketaminu o proměnných Suicidality (OKTOS) používaných v BN pro předpovídání terapeutické odpovědi na ketamin Tabulka plné velikosti Sociální a Profesní Fungování Stupnice Hodnocení (SEDACÍ soupravy), slouží k hodnocení fungování pro Psychiatrie dětí a adolescentů

běžného období, se zaměřuje výhradně na individuální úrovni sociální a profesní fungování, a není přímo ovlivněna celkovou závažnost individuální psychologické příznaky [39]. Sedací soupravy jsou jednobodovým hodnocením fungování s možným rozsahem 0-100, kde vyšší skóre naznačuje vyšší sociální a pracovní fungování. Pohovky jsou považovány za vynikající prediktivní a souběžnou platnost ve srovnání s jinými běžně používanými opatřeními [40] a

 • byly pravidelně využívány Psychiatrie dětí a adolescentů v klinických populacích, včetně těch, které vykazují sebevražedné myšlenky [41]. Beck Stupnice pro Sebevražedné Myšlenky (BSS), dobře
 • zavedené klinického hodnocení rozsahu, je 19-položka klinického výzkumu nástroj navržen tak, aby posoudit a kvantifikovat intenzitu, všudypřítomnost a vlastnosti suicidální myšlenky u dospělých [42]. Možný rozsah BSS je 0-38, přičemž skóre ≥6
 • naznačuje klinicky významné sebevražedné myšlenky. BSS byla ověřena u dospělých mužů ve věku

které prokazují Psychiatrie dětí a adolescentů silnou korelaci

 • mezi sebevraždu posouzení rizik a počet předchozích pokusů o sebevraždu, s vyšší BSS skóre týkající se zvýšený počet pokusů o sebevraždu [43]. Montgomery-Asberg Deprese
 • Rating Scale (MADRS), je deset-bod diagnostický dotazník, používá psychiatry k měření závažnosti pacientů se depresivní epizody [44]. V MADRS dotazník zahrnuje otázky na
 • následující příznaky: zjevné smutek, oznámil, smutku, vnitřního napětí, snížení spánku, snížená chuť k jídlu, koncentrace, únava, neschopnost cítit, pesimistické myšlenky a

sebevražedné myšlenky. Možný rozsah pro MADRS skóre je 0-60. MADRS byla validována pro použití u dospělých v mezník studie Montgomery a Asberg a prokázala vynikající spolehlivost inter-rater. Tato studie byla široce citována na národní i mezinárodní úrovni [45]. Struktura modelu a parametrizace Neparametrizovaná příčinná síť obsahující 11 proměnných byla vytvořena projektovým týmem OKTOS pomocí GeNIe 2.3.3828.0

(©BayesFusion LLC, 2019). Psychiatrie dětí a adolescentů Jako vstupy do modelu byly použity demografické proměnné a stupnice klinického hodnocení před léčbou. Vstupní nebo prediktorové proměnné byly pozorovány ve fázi před léčbou studie a proměnná výsledek prodloužená odpověď byla pozorována na konci čtyřtýdenní následné fáze studie po léčbě. Binární stavy byly vybrány pro všechny Psychiatrie dětí a adolescentů proměnné kromě věku, pokusů o sebevraždu a BMI, kde byla považována za

důležitou iacapap2018.org jemnější zrnitost

 • Kontinuální proměnné byly discretised pomocí cut-off z literatury, nebo jednotné šířky, kde není stanovena cut-off byly k dispozici; kategorické proměnné byly discretised
 • pomocí cut-off z literatury iacapap2018.org nebo prahové hodnoty stanoveny podle studie, kde autoři stanoveny cut-off nebyly k dispozici (Tabulka 7 v Příloze). Učení parametrů z diskretizované datové sady bylo provedeno pomocí algoritmu očekávání a maximalizace
 • [46, 47], s inicializací randomizovaných parametrů. Jednou parametrizovat, model výkon byl přezkoumán a upraven podle lékařů duševního zdraví, ve spojení s OKTOS projektového týmu, pak

validuje domény z odborníků z oborů psychiatrie a neurologie. Ověření modelu Vyhodnocení modelu bylo iacapap2018.org provedeno pomocí křížové validace k-fold [48]. Zmatek matice vytvořené v GeNIe hodnocena přesnost modelu jako 97%, a plocha pod receiver operating characteristic (ROC) křivkou (AUC) hodnota byla zjištěna 0.87; model správně předpověděl

Analýza iacapap2018.org citlivosti

popsaná ve výsledcích, dokončila postupy ověřování modelu, při absenci jiných Bayesovských sítí v této oblasti, s nimiž lze porovnat výstup modelu. Scénáře-úvod do jednoho nebo více proměnných důkazů Parametrizovaná BN byla použita k modelování účinků jednotlivých proměnných nebo iacapap2018.org vícerozměrných scénářů “what-if”. Důkazy byly zavedeny v jedné proměnné výběrem stavu uzlu. Multivariační scénáře byly modelovány tak, aby demonstrovaly, jak by BN mohla být

použita na pomoc klinickému rozhodování, pomocí čtyř fiktivních kandidátů na léčbu ketaminem pro chronickou SI. Ve výsledcích jsou uvedeny jednotlivé variabilní a vícerozměrné scénáře. Statistická analýza Kategorické proměnné byly popsány z hlediska frekvencí a procent. Kontinuální proměnné byly iacapap2018.org shrnuty jako prostředky ± směrodatná odchylka (SD) po posouzení normality pomocí testu Shapiro-Wilk. Studovat vliv nových důkazů zavedených do sítě na zvolený výsledek

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here